سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صادق محمدیان – کارشناسی ارشد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک
علی سعیدی – استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این تحقیق، کاهش آلودگی محیط زیست در فرآیند استخراج مس از کانه سولفیدی آن از طریق تثبیت گوگردمی باشد. در تحقیق حاضر، اثر فعال سازی مکانیکی توسط آسیابهای سیاره ای و گلوله ای بر فرآیند تشویه آهک بررسیشد و نهایتا اثر توأم فعال سازی و تشویه بر فروشویی در اسید سولفوریک مورد بررسی قرار گرفت. نمونه هایی از کانه سولفیدی همراه با آهک در زمانهای مختلف فعال سازی شدند و به کمک آنالیز حرارتیTG) حد بهینه کار مکانیکی این نمونه ها حاصل شد. از آنالیز حرارتی TG-DSC جهت بررسی سینتیک تشویه استفاده شد و آزمایشهای تشویه بر روینمونه های بهینه کار مکانیکی، در محدوده زمانی ۶۰-۱۰دقیقه، محدوده حرارتی ۷۰۰-۵۰۰و با نسبتهایS:CaO=1:0.8-1:1.2 صورت گرفت. نمونه های حاصل از تشویه و یک نمونه کانه فعال سازی نشده(بعنوان شاهد) در زمانهای مختلف فروشویی شدند. نتایج آنالیزXRD نشان داد در اثر تشویه نمونه های فعال شده، مقدار قابلتوجهی از گوگرد موجود در کانه با تشکیلCaSO4تثبیت می گردد و تنها مقدار کمی از طریق گاز SO2حذف می شود. نتایج آنالیز جذب اتمی نشان داد نرخ انحلال مس از ۲۴ ساعت فروشویی نمونه کانه فعال سازی نشده ۳۶ درصد می باشد در حالیکه برای نمونه های حاصل از تشویه، تنها درمدت زمان ۳۰ دقیقه نخست فروشویی نزدیک به ۷۰ درصد می باشد