سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

Mahmoud ASL Mohammadizadeh – MA, affliction : Department of Sport Physiology, School of Physical education& Sport Science ,Shahid Chamran University of Ahwaz – Iran
Mohsen Ghanbarzadeh – PhD, affliction : Department of Sport Physiology, School of Physical education& Sport Science ,Shahid Chamran University of Ahwaz – Iran
Abdulhamid Habibi – PhD, affliction : Department of Sport Physiology, School of Physical education& Sport Science ,Shahid Chamran University of Ahwaz – Iran.
Ali Taghavi – MA, affliction : Department of Sport Physiology, School of Physical education& Sport Science ,Shahid Chamran University of Ahwaz – Iran

چکیده:

هدف این مقاله بررسی اثر دما ۱۰ و ۴۵ درجه و رطوبت نسبی ۵۰ درصد همراه با فعالیت ورزشی بر بروز عارضه برونکواسپاسم ناشی از ورزش در پسران ورزشکار می باشد. ۳۰ پسر تمرین کرده با میانگین سنی، قدی و وزنی به ترتیب برابر با ۰/۸۹۲±۱۶/۵۶ سال، ۵/۱۸۱±۱۷۲/۳۱ سانتیمتر، ۴/۷۳±۵۸/۹۵ کیلوگرم در این تحقیق شرکت کردند. شاخص های عملکرد ریوی (PEF,FEF25-75%FEV1) قبل و در دقایق ۱، ۵، ۱۵، ۳۰، ۶۰ پس از فعالیت ورزشی با شدت بالا تا مرز واماندگی روی تریدمیل اندازه گیری شدند. تمام داده ها با کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنی داری ۰/۰۵ در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که EIB در هر دو محیط رد و گرم در تمام شاخص ها رخ داد اما میزان آن در شاخص FEV1 بیشتر از دو شاخص دیگر بود و بیشترین میزان کاهش ها معمولاً در دقایق ابتدایی (۱، ۵ دقیقه) رخ داده است. بطور کلی تحقیق حاضر پیشنهاد می کند که فعالیت در محیط نسبتاً سرد (۱۰ درجه سانتیگراد) و نسبتاً گرم (۴۵ درجه سانتیگراد) سبب بروز این عارضه می شوند و این عارضه را در هر دو محیط بیشتر در راههای هوایی فوقانی مشاهده می کنیم. اما فعالیت در محیط گرم سبب بروز کمتر این عارضه نسبت به محیط سرد در شرایط با رطوبت نسبی تقریباً برابر (۵۰ درصد) می شود.