مقاله اثر فعالیت آنزیم های بزاق انسان در تجزیه رزین کامپوزیت دندانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی (علوم زیستی) از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: اثر فعالیت آنزیم های بزاق انسان در تجزیه رزین کامپوزیت دندانی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم
مقاله بزاق
مقاله رزین پلیمری
مقاله کامپوزیت
مقاله بیوتجزیه پذیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لیالی عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: سریری ریحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعالیت کلسترول استراز CE در بزاق ۵۵ نفر از داوطلبان سالم شناسایی شدند. هدف از این تحقیق بررسی وجود استرازها و به خصوص کلسترول استراز در بزاق انسان و اثر آن به صورت جداگانه روی منومرهای رزین و هم چنین روی کامپوزیت های ساخته شده از هر دو نوع این منومرها بود. دو نوع ساختمان معمول منومری، بیس فنیل گلایسیدیل دی متاکریلات (آب گریز) و تری اتیلن گلیکول دی متاکریلات (آب دوست) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های بزاق انسانی ابتدا سانتریفوژ و سپس روی ستون ژل فیلتراسیون جداسازی شدند قسمت های جدا شده همراه با منومرهای فوق و هم چنین با کامپوزیت های تجاری انتخابی در ۳۷ درجه سانتی گراد برای بررسی فعالیت CE انکوبه شدند. بررسی عمل زیست تجزیه با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارآئی بالا HPLC انجام شد. قسمت هایی که بیشترین فعالیت کلسترول استراز را داشتند تمایل کمتری به تجزیه منومر آروماتیک (آب گریز) و هم چنین ماده کامپوزیتی از خود نشان دادند و اثر آن ها روی منومرهای آب دوست بسیار بیشتر بود. با توجه به یافته های این تحقیق نتیجه گرفته شد که آنزیم کلسترول استراز بزاقی در مقابل تجزیه کامپوزیت های دندانی موجود در بازار که از مخلوط منومرهای آب گریز و آب دوست ساخته شده اند فعالیت زیادی دارد. به این دلیل توصیه می شود که در تهیه این کامپوزیت های نسبت منومرهای آب دوست و آب گریز با دقت انتخاب شوند به طوری که در مقابل اثر آنزیم های بزاقی بیشترین مقاومت را از خود نشان دهند.