سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آشوره محمد قره باش – استادیا گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس
یوسف مصطفی لو – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس
عافیه سلامت – دانش آموخته دوره کارشناسی علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

تنش گرمایی یکی از عوامل موثر در کاهش بازده تولیدمثل گاوهای شیری است . در این مطالعه تاثیر فصل زایمان بر طول روزهای باز و بازده تلقیح مصنوعی گاوهای شیری هلشتاین در شهرستان گنبد کاووس بررسی شد . نتایج این مطالعه نشان داد که طولانی ترین طول روزهای باز، بیشترین تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی وکمترین درصد آبستنی در تلقیح اول در گاوهای زایمان کرده در فصل بهار مشاهده و با سایر فصول تفاوت آماری معنی دار داشت (۰/۰۵>p) . زایمان گاوهای شیری در فصل بهار و در نتیجه تلقیح در ماه های گرم فصل تابستان و تنش گرمایی سبب افزایش طول روزهای باز و کاهش بازده تلقیح مصنوعی گاوهای شیری هلشتاین در گاوداریهای صنعتی شهرستان گنبد کاووس شده است . بنا بر این جهت کاهش اثرات تنش گرمایی در این منطقه باید از راهکارهای تغذیه ای، مدیریتی و جایگاه استفاده نمود.