سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آشوره محمد قره باش – استادیاران گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس
فرید مسلمی پور – استادیاران گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس
شهریار مقصودلو – استادیاران گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

مدیریت نقش مهمی در ع ملکرد و بازده اقتصادی پرورش جوجه های گوشتی دارد . در این مطالعه اثر فصل بر عملکرد و بازده اقتصادی ۸ واحد صنعتی پرورش جوجه های گوشتی در شهرستان گنبد کاووس در سال ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که فصل بر عملکرد و هزینه های تولید گوشت مرغ اثر معنی دار داشته ( ۰/۰۵>p) و در فصل تابستان در مقایسه با سایر فصول بیشترین افزایش وزن، بهترین ضریب تبدیل غذایی و کمترین هزینه تولید هر کیلوگرم افزایش وزن زنده بدست آمده است. قیمت نهاده های مواد خوراکی تهیه دان، جوجه یکروزه و قیمت فروش جوجه گوشتی در طی فصول مختلف تغییرات زیادی داشته و در بازده پرورش جوجه های گوشتی موثر است.