سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهناز احمدیهمدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی اثر فصل بر خصوصیات حرکتی اسپرم قوچ دالاق بود. از ۴ راس قوچ دالاق سالم، بالغ و بارور ۴- ۳ ساله و با میانگین وزنی ۵ ± ۴۵ کیلوگرم، منی در طی یکسال با استفاده از شوک الکتریکی جمع آوری گردید. نمونه های مناسب اسپرم با یکدیگر مخلوط و خصوصیات حرکت موجی، درصد تحرک و حرکت پیشرونده اسپرم به وسیله میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق به صورت طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار شامل فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان با ۹ تکرار صورت گرفت. نتایج نشان داد که اثر فصل بر تحرک و حرکت پیشرونده اسپرم معنی دار بود( ٠۵ / P<٠ ) و بالاترین میزان این صفات در فصل بهار و پاییز بدست آمد، اما نتوانست اثر معنی داری بر حرکت موجی اسپرم بگذارد( ۰۵ / P >0 ) گرچه حرکت موجی در فصول بهار و پاییز بالاتر از فصول دیگر بود. بنابراین به منظور تلقیح مصنوعی یا جفت گیری طبیعی و تولید بره های هم سن بمنظور پرواربندی، اسپرم گیری از قوچ دالاق در فصول بهار و پاییز پیشنهاد می گردد