مقاله اثر فشار خون القاشده بوسیله فنیل افرین بر عملکرد موش های صحرایی نر و ماده در ماز آبی موریس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۳۶۳ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: اثر فشار خون القاشده بوسیله فنیل افرین بر عملکرد موش های صحرایی نر و ماده در ماز آبی موریس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار خون
مقاله فنیل افرین
مقاله ماز آبی موریس
مقاله موش صحرایی ماده
مقاله موش صحرایی نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی مطهره
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: شافعی محمدناصر
جناب آقای / سرکار خانم: نیازمند سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوی راد ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: امانی عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شواهدی وجود دارد که خطر ابتلا به فشار خون از یک طرف و اختلالات شناختی مربوط به افزایش سن از طرف دیگر در ۲ جنس مونث و مذکر متفاوت است. در مطالعه حاضر اثر افزایش فشار خون ناشی از فنیل افرین بر عملکرد موش های صحرایی نر و ماده در ماز آبی موریس مقایسه شد.
مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی ۳۲ موش صحرایی به ۴ گروه تقسیم شدند: گروه های ۱ و ۲ شامل حیوانات کنترل نر و ماده که سالین دریافت کردند و گروه های ۳ و ۴ حیوانات نر و ماده ای که فنیل افرین دریافت کردند (۱۰۰ میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن، هفته ای یک نوبت و به مدت ۵ دقیقه). زمان سپری شده و فاصله پیموده شده برای رسیدن به سکوی پنهان بین گروه های نر و ماده دریافت کننده فنیل افرین با کنترل مربوطه با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی مستقل مقایسه گردید. فشار خون بعد از انجام آخرین تست ماز آبی با استفاده از دستگاه پاور لب ثبت گردید.
یافته ها: زمان سپری شده و فاصله پیموده شده در موش های ماده دریافت کننده فنیل افرین از گروه کنترل مربوطه بیشتر بود (p<0.05 و p<0.01) اگر چه تفاوت معنی داری در این ۲ معیار بین موشهای نر دریافت کننده فنیل افرینو موش های نر کنترل مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که اثر افزایش فشار خون بر حافظه و یادگیری فضایی در موش های صحرایی ماده و نر متفاوت می باشد.