مقاله اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های زعفران از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنه
مقاله جذب
مقاله زعفران
مقاله فسفر
مقاله نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چاجی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: خراسانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آستارایی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لکزیان امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زعفران (Crocus sativus) یکی از با ارزش ترین گیاهان ادویه ای و دارویی در دنیا و به ویژه در ایران است، اما علی رغم اهمیت این گیاه استراتژیک، تحقیقات زیادی در رابطه با نقش عناصر غذایی در این گیاه انجام نشده است. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر سطوح مختلف فسفر و نیتروژن بر جذب عناصر نیتروژن و فسفر و تولید بنه های دختری زعفران در باغ تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به صورت گلدانی در محیط باز اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه سطح فسفر (صفر، ۳۵ و ۷۰ کیلوگرم بر هکتار) و سه سطح نیتروژن (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم بر هکتار) و دو زمان برداشت بود. پارامترهای مورد اندازه گیری در این آزمایش شامل وزن تر و خشک بنه و برگ، تعداد بنه های دختری تولید شده، میزان غلظت هر یک از عناصر فسفر و نیتروژن در بنه و برگ در هر یک از دوره های برداشت بود. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سطح فسفر، وزن بنه های دختری زعفران افزایش و تعداد آنها کاهش یافت، اما با افزایش میزان نیتروژن وزن بنه های دختری کاهش و تعداد آنها افزایش یافت. گذشت زمان نیز باعث افزایش وزن برگ و بنه شد. میزان جذب و غلظت هر یک از عناصر فسفر و نیتروژن در برداشت دوم گیاه زعفران در بنه افزایش و در برگ کاهش یافت.