سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید رجبی وندچالی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
عباس قنبری مالیدره – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر فرکانس ارتعاش تیغه و زمان برداشت بر میزان تلفات ریزش کلزا، آزمایشی به صورت کرت-های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار، در شهرستان جویبار در سال ۱۳۸۹ انجام شد فرکانس ارتعاش تیغه به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح ۷/۸ و ۹/۰ و ۱۰/۲ هرتز) و زمان برداشت به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح (رطوبت بذر ۱۰و۱۵ و ۲۰ درصد) بود. نتایج نشان داد که زمان برداشت ( ۵ درصد) و اثر متقابل بین ارتعاش تیغه و زمان برداشت ( ۱ درصد) تأثیر معنی داری بر میزان ریزش کل کمباین داشت. میزان ریزش برداشت سوم با ۳۴/۴گرم بیش ترین و برداشت اول با ۲۳/۵ گرم بر متر مربع کم ترین بود. میزان ریزش فرکانس ارتعاش ۱۰/۲هرتز با ۳۰/۱ گرم و ۷/۸هرتز با ۲۷/۴گرم بر متر مربع حاصل گردید. ریزش طبیعی برداشت سوم با ۲/۸۹ گرم بر متر مربع بیش ترین بود. ارتعاش تیغه (در سطح ۵ درصد) و زمان برداشت و هم چنین اثر متقابل بین آنها تأثیر معنی داری در سطح ۱ درصد بر میزان ریزش جلوی کمباین داشت. میزان ریزش جلوی کمباین در برداشت اول و سوم به ترتیب با ۲/۴گرم بیشترین و ۰/۳۲گرم کمترین بود. اختلاف درصد ریزش عقب کمباین در زمان های برداشت به دلیل نایکنواختی در رسیدگی بود