سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهمن امان پور بالانجی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مح
محمد صدقی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی
سعید خماری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی اثر فرسودگی بر ویژگی های جوانه زنی و هدایت الکتریکی عصاره حاصل از بذور تازه لوبیا آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاه انجام شد. تیمارها شامل مدت زمان فرسودگی در شش سطح شاهد، ۳ و ۶ و ۹ و ۱۲ و ۱۵ روز فرسودگی سریع در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد با رطوبت اولیه ۱۵% بذور بود. نتایج تجزیه رگرسیونی نشان داد که اثر فرسودگی بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار است و د رهمه صفات به جز هدایت الکتریکی روند کاهشی مشاهده گردید. روند کاهش سرعت جوانه زنی از روز سوم فرسودگی شدت یافت و در آخرین تیمار فرسودگی به حدود ۵ بذر در روز رسید. درصد جوانه زنی بذور نسبت به شاهد در تیمار ۱۵ روز فرسودگی در حدود ۵۳% کاهش نشان داد. در کل، فرسودگی با تاثیر بر ویژگی های بیوشیمیایی بذر و نفوذپذیری غشا می تواند موجب کاهش بنیه و کیفیت بذور تازه لوبیا گردد.