سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد بخشی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
امیر اسدی دانالو – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

پوشش سبز و محتوای کلروفیل برگ گیاهان حاصل از بذرهای با فرسودگی متفاوت دو رقم زمستانی کلزا (لیکورد و اکاپی) در سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز مورد تحقیق قرار گرفت. یک زیر نمونه از بذرهای هر رقم به عنوان شاهد ( با قوه زیست ۹۸%) نگهداری شد و دو زیر نمونه دیگر با حدود ۱۵/۵% رطوبت به صورت مصنوعی دردمای ۴۰ درجه سانتیگراد به مدتهای ۹ و ۱۲ روز برای لیکورد و ۷ و ۱۰ روز برای اکاپی فرسوده گردیدند تا قوه زیست آنها به ترتیب به ۸۵% و ۷۱% کاهش پیدا کرد. گیاهچه های حاصل از بذرهای فرسوده دیرتر از بذرهای غیر فرسوده سبز شدند. پوشش سبز زمین و محتوای کلروفیل برگ گیاهان به ترتیب در هشت و چهار مرحله از رشد و نمو اندازه گیری گردیدند. کاهش قوه زیست بذر بر اثر فرسودگی منجر به افت معنی دار درصد پوشش سبز هر دو رقم شد. پوشش سبز رقم لیکورد بیشتر از رقم اکاپی بود. گیاهان حاصل از بذرهای غیر فرسوده هر دو رقم در مقایسه با گیاهان حاصل از بذرهای فرسوده شاخص کلروفیل بیشتری در مراحل اولیه رشد داشتند. از آن جایی که پوشش سبز زمین و محتوای کلروفیل برگ با دریافت نور ارتباط قوی دارند، هر اندازه کاهش در این صفات ممکن است کارآیی مزرعه ای ارقام کلزا را کاهش دهد.