سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد بخشی – دانشجوی دکتری زراعت
کاظم قاسمی گلعذانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
یعقوب راعی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور تعیین اثر فرسودگی بذر روی سبز شدن و عملکرد دو رقم کلزا (لیکورد و اکاپی) آزمایشی به صورت فاکتوریل برپایه طرح بلو کهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد یک نمونه بذری از هر رقم به عنوان شاهد V1 با ۹۸ % قوه زیست) در نظر گرفته شد و دو نمونه دیگر با محتوای رطوبت ۱۵/۵ درصد به مدتهای ۹ و ۱۲ روز برای رقم لیکورد و ۷ و ۱۰ روز برای رقم اکاپی در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد به صورت مصنوعی شدند تا قوه زیست آن ها به ترتیب به ۸۵% V2 و ۷۱% V3 تنزل یابد. نتایج نشان داد که با افزایش فرسودگی بذرها میانگین مدت سبز شدن افزایش مییابد. با وجود این، بیشترین درصد سبز شدن گیاهچهها از تودههای بذری قوی به دست آمدند و با کاهش قوه زیست افت کردند. اگرچه عملکرد تک بوته گیاهان حاصل از بذرهای ضعیف بیشتر از بذرهای قوی بودند، ولی این امر برای جبران استقرار ضعیف گیاهچهها کافی نبودبه طوری که گیاهان حاصل از بذرهای۲ V و ۳ Vبه ترتیب ۲۶/۱۸ % و ۴۹/۷۵% افت عملکرد دانه در واحد سطح نشان دادند. در نتیجه، عملکرد دانه در واحد سطح به طور معنیداری با افزایش قدرت و قوه زیست بذرها بهبود یافت.