سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد عرب – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عباس اکبرزاده –

چکیده:

فرآیند پرس در کانال زاوی هدار همسانECAP) یکی از پرکاربردترین فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید است منجر به افزایش همزمان استحکام و انعطا فپذیری در اثر پالایش ساختار دان هبندی و توسع هی تکسچر م یشود. در اینپژوهش، به منظور بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید روی قابلیت نورد، آزمو نهای نورد در دمای محیط پس از ۴ پاسECAPدر مسیرC و Aروی نمونه های تسم های شکل آلیاژAZ31منیزیم انجام شد. نتایج نشان داد که کاهش در سطح مقطع که می تواند نمایند هی قابلیت نورد باشد، پس ازECAP افزایش م ییابد. همچنین مشاهده شد که مسیرC اثر بیش تری روی افزایش قابلیت نورد دارد. همچنین در برخی از نمونه ها باندهای برشی پس از نورد مشاهده شد که نشا ندهنده ی تمرکز سیلان بود