سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی حاتمی – دانشجوی دکتری
سیدمحمدمهدی طباطبایی – دانشیار
پویا زمانی – استادیار
داریوش علیپور – مربی

چکیده:

این پژوهش به منظور مطالعه اثر فرآوری با حرارت بر روند تجزیهپذیری پروتئین خام کنجاله کلزا در شکمبه، با استفاده از ۳ راس گوسفند نر بالغ نژاد مهربان که دارای کنولای شکمبهای بودند انجام شد. در ابتدا کنجالهها با الک ۲ میلیمتری آسیاب شدند. برای فرآوری با حرارت کنجالهها به مدت یک ساعت در دمای ۱۳۰ درجه سانتیگراد در آون قرار داده شدند. ۵ گرم مواد خوراکی مورد آزمایش، در داخل هر کیسه ریخته شد و کیسههای حاوی نمونه در زمانهای مختلف در ساعات صفر، ۲ ، ۴ و ۸و۱۶ و ۲۴ و۳۶ و ۴۸ ساعت به صورت دوتایی در داخل شکمبه قرار داده شدند. پس از سپری شدن مدت انکوباسیون کیسهها با هم از داخل شکمبه خارج شدند ازت نمونهها تعیین گردیدند. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماریSAS صورت گرفت. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد.بخشهای سریع تجزیه a, کند تجربه b درشکمبه ثابت نرخ تجزیه c و تجزیه پذیری موثر پروتئین در سرعتهای ۲ و۵ و ۸ درصد در ساعت بین تمیارها تفاوت معنیداری مشاهده نشد. اما میانگینهای پروتئینهای قابل تجزیه وغیرقابل تجزیه درشکمبه و پروتئین غیرقابل تجزیه ولی قابل هضم در روده باریک در کنجالهها تفاوت داشتند. اما ازت نامحلول در شوینده اسیدی بین تیمارها تفاوتی نشان نداد. به طور کلی فرآوری کنجاله کلزا با حرارت در حفاظت از پروتئین این کنجاله در مقابل تجزیه میکروارگانیسمهای شکمبه بدون اثرات نامطلوب بر گوارشپدیری پروتئین عبوری آن در روده باریک موثر است