سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهرنوش قدیمی – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تهران و مدرس مدعو دانشگاه آزاد اس

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فاکتورهای محیطی آب و پوشش گیاهی می باشد به عبارت دیگر یافتن فاکتورهایی که بیشترین تاثیر را در پراکنش تیپهای پوشش گیاهی در حاشیه پلاریایی اراک دارند پس از تهیه نقشه اولیه پوشش گیاهی اقدام به نمونه گیری از آب و پوشش گیاهی گردید سپس متغیرهای آب شامل K+,Na+ , Cl-,Mg+2, Na% درصد سدیم تبادلی و So4 ، Hco3 ،Co3 و SAR+2وTh 2 و TDS سختی کل , Anion , PH, EC سولفاتها ، بی کربناتها و کلرات، اندازه گیری گردید سپس با استفاده ازتکنیکهای چند متغیره شامل آنالیز مولفه اصلی PCA و آنالیز تطبیق متعارفی CCA داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج نشان داد که الگوی پراکنش گونه های گیاهی با منیزیم ، سختی آب ، کلر، مجموع یونها، هدایت الکتریکی ، آنیون آب ارتباط دارند همچنین با توجه به نتایج می توان گفت که مطابق وضعیت زیستگاه ، احتیاجات اکولوژیکی و دامنه تحمل هرگونه رابطه مهمی با خصوصیات آب دارد.