مقاله اثر فاکتورهای محیطی بر عملکرد شغلی افراد با استفاده از آزمون های دستی و ذهنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بهداشت و ایمنی کار از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: اثر فاکتورهای محیطی بر عملکرد شغلی افراد با استفاده از آزمون های دستی و ذهنی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتورهای محیطی
مقاله عملکرد
مقاله آزمون های دستی و ذهنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل بابایی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: پنجعلی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: افضلی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شاید یکی از مهم ترین فاکتورها در صنایع و سازمان ها عملکرد شغلی افراد باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هم زمان صدا، روشنایی و استرس گرمایی بر عملکرد شغلی کارکنان می باشد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی ۳۰ نفر از پرسنل یک شرکت قطعه ساز خودرو در شهر تهران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در مطالعه اصلی، ضمن کنترل و محدود کردن عوامل مداخله گر، تاثیر هم زمان صدا، روشنایی و استرس حرارتی بر عملکرد شغلی شرکت کنندگان، ۲ سری آزمایش ذهنی و دستی به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از SPSS نسخه ۱۸ و از آمار توصیفی و آزمون های آنالیز واریانس و توکی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد با افزایش میزان صدا و شاخص استرس حرارتی (۰٫۳۴۴=r، p=0.046) و کاهش روشنایی (r=0.472، p=-0.008) زمان انجام آزمون جایگذاری مینه سوتا افزایش یافته است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که با افزایش میزان صدا و شاخص استرس حرارتی (r=0.478، p=0.007) و کاهش روشنایی (r=0.523، p=0.003) زمان در انجام آزمون چالاکی ابزار دستی افزایش یافته است. با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین میزان روشنایی (r=0.407،p=0.014 ) و میزان شاخص استرس حرارتی و صدا (r=0.389، p=-0.007) با عملیات ذهنی در حدسطحی و میانی رابطه وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزایش صدا و استرس گرمایی و کاهش روشنایی سرعت انجام آزمون های دستی و دقت و زمان محاسبات ریاضی را کاهش می دهد. به همین دلیل نتایج این مطالعه می تواند تاییدی بر تاثیر فاکتورهای مختلف محیطی بر عملکرد شغلی افراد باشد، به گونه ای که باتغییر فاکتورهای مختلف محیطی، زمان انجام آزمون های دستی و دقت و زمان در آزمون های ذهنی تغییر می یابد.