سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود شاکرمی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
صفر معروفی –
قاسم رحیمی –
فرشاد دشتی –

چکیده:

با توجه به کمبود آب با کیفیت مناسب، مصرف آب های غیرمتعارف نظیر فاضلاب شهری، برای استفاده در اراضی کشاورزی امروزه مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش اثرات استفاده از فاضلاب خام و تصفیه شده بر تمرکز فلزات سنگین (نیکل، سرب و منگنز) در زه آب خروجی از لایسیمتر ها مورد بررسی قرار گرفت. لذا از فاضلاب خام و تصفیه شده (شهر کرمانشاه) در شرایط لایسیمتری، در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار با سه تیمار شامل: فاضلاب خام، فاضلاب تصفیه شده و آب شرب (شاهد) استفاده شد. نتایج نشان داد در کلیه تیمارها، میانگین غلظت عناصر سنگین در زه آب خروجی کمتر از فاضلاب ورودی بوده و با تداوم آبیاری بر میزان این عتاصر در زه آب خروجی از لایسیمترها افزوده می گردد، همچنین اختلاف معنی داری بین غلظت هر سه عنصر در زه آب لایسیمتر های آبیاری شده با فاضلاب خام و تصفیه شده در مقایسه با شاهد مشاهده گردید.