سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود شاکرمی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
صفر معروفی –
قاسم رحیمی –
فرشاد دشتی –

چکیده:

این تحقیق به منظور مشاهده تاثیر استفاده از فاضلاب خام و پساب تصفیه شده بر میزان شوری خروجی از ستون خاک، تحقیقی در قالب لایسیمتری در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه یوعلی سینا همدان انجام شد. این تحقیق با بهره گیری از طرح آماری کاملا تصادفی در سه تکرار و سه تیمار شامل: فاضلاب خام، فاضلاب تصفیه شده، آب معمولی (شاهد) انجام گرفت. نتایج نشان داد از میانگین هدایت الکتریکی زه آب خروجی تمام لایسیمتر ها با تداوم آبیاری کاسته می شود. همچنین میانگین EC اندازه گیری شده در تیمار شاهد(۴۸۲۸/۱) بالاتر از دو تیمار دیگر قرار گرفت، اما تفاوت معنی داری از نظر تاثیر نوع آب آبیاری بر مقدار نمک های انتقال یافته به اعماق مختلف خاک در فاضلاب تصفیه شده و شاهد مشاهده نگردید اما میانگین EC تیمار فاضلاب خام(۳۴۳۲/۱) به طور معنی داری کمتر از دو تیمار دیگر بود.