سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

چکیده:

به منظور بررسی اثر فاضلاب و محلول پاشی روی و منگنز بر عملکرد و تعدادی از خصوصیات رشدی ارزن، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه دانشگاه زابل اجرا شد. آزمایش در قالب کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار بود . عامل اصلی اختلاط آب با فاضلاب شهری در سه سطح؛ آبیاری با آب معمولی، آبیاری نیمی با فاضلاب و نیمی با آب معمولی و آبیاری تماماً با فاضلاب و عامل فرعی شامل ۴ سطح محلول پاشی؛ عدم محلول پاشی، محلول پاشی با منگنز، محلول پاشی با روی و محلول پاشی با روی و منگنز بود. فاضلاب سبب افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد دانه در پانیکول، طول پانیکول و تعداد پانیکول نسبت به آبیاری معمولی شد. محلول پاشی روی و منگنز نیز قطر ساقه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، وزن هزاردانه، ارتفاع ساقه، تعداد دانه در پانیکول، طول پانیکول و تعداد پانیکول را افزایش داد . اثر متقابل تأثیر معنی داری در کلیه صفات مورد بررسی داشت. نتایج این بررسی نشان داد استفاده از فاضلاب و همچنین محلول پاشی عناصر ریزمغذی سبب افزایش عملکرد ارزن می گردد