سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بیژن فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طب
عبدالکریم کاشی – استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
رضا صالحی – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طب
فروزنده سلطانی – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طب

چکیده:

به منظور بررسی اثر فواصل مختلف بوته روی ردیف بر خصوصیات رویشی و عملکرد کلم چینی، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در شرایط اقلیمی کرج تحت سیستم آبیاری قطره ای اجرا شد. آزمایش با طرح آماری کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار پیاده شد. گیاهان در چهار فاصله مختلف بوته روی ردیف (۲۵ و ۳۰ و ۳۵ و ۴۰ سانتی متر) با فاصله ردیف ثابت ۴۰ سانتی متر کشت شدند. صفات ارزیابی شده همچون تعداد و سطح برگ، محیط -قطر-طول هد، عملکرد کل و عملکرد بازارپسند در تراکم های مختلف بوته در مترمربع واکنش های معنی داری را نشان دادند. فاصله ۲۵ سانتیمتری بوته ها از هم محیط هد کمتری در قیاس با دیگر فواصل ایجاد نمودند. بوته ها در فاصله بین بوته ای ۳۰ سانتیمتر بیشترین عملکرد کل و عملکرد بازارپسند را دارا بودند. همچنین بیشترین طول و قطر هد به فاصله بوته ۳۰ سانتیمتر اختصاص داشت. تعداد برگ بیشتری در فاصله بوته ۲۵ سانتیمتر ایجاد گردید.