سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس فروغی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جاوید قرخلو – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشید قادری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

توق یکی از مهمترین علف های هرز در محصولات تابستانه است. مطالعه ای به منظور ارزیابی اثرات فاصله ردیف و تراکم توق روی عملکرد دو رقم کنجد در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار صورت گرفت. خسارت عملکرد با ورود اولین علف هرز در رقم اولتان (شاخه دار) در فواصل ردیف ۳۵،۴۵،۵۵ سانتی متر به ترتیب برابر ۴۴٫۷،۴۳٫۹۱، ۴۶٫۳۹ برای رقم یکتا (تک شاخه) به ترتیب معادل ۴۸٫۶۸، ۵۳٫۶، ۵۱٫۲۱ درصد برآورد شد که تفاوت معنی داری در ۳ فاصله ردیف کاشت یاد شده مشاهده نشد.این ممکن است این گونه شرح داده شود که علف هرز توق متحمل به کاهش نور می باشد. مقادیر I (خسارت عملکرد با ورود اولین علف هرز) نشان می دهد که رقم اولتان(شاخه دار) قدرت رقابت بالاتری را نسبت به رقم یکتا (تک شاخه)نشان داده است که احتمالا به دلیل شاخه دهی و کارایی بهتر مصرف نور می باشد.