سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمدرضا بلندی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد،
حسن حمیدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد
سعید کفایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد،

چکیده:

به منظور بررسی اثرات فاصله بوته و وزن غده چه بر روی خصوصیات عملکرد، غده چه های سیب زمینی رقم سانته۵ و بیشتر از ۱۰ گرم بودند به عنوان ماده گیاهی در این آزمایش مورد استفاده قرار -۱۰ ، که دارای سه وزن کمتر از ۵گرفتند. کشت غدهچه ها در فواصل بوته ۲۵ و ۷۵ سانتیمتر بین ردیف و ۱۵ و ۲۰ سانتیمتر روی ردیف انجام شد.آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. در این تحقیق شاخص های۳۵ و بزرگتر از ۵۵ -۵۵ ، تعداد و وزن غده در واحد سطح و میانگین قطر و وزن آن، درصد غده های کمتر از ۳۵میلیمتر، تعداد چشم، درصد ماده خشک و عملکرد کل مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس تغییرات معنی داری را بین فواصل مختلف کشت و وزن غدهچه ها برای کلیه صفات مورد مطالعه نشان داد. در این تحقیق در فواصل کشت کمتر ( ۲۵ سانتیمتر بین ردیف و ۱۵ سانتیمتر روی ردیف) عملکرد کل بیشتری حاصل شد. نتایج حاکی از برتری وزن غدهچه بیشتر از ۱۰ گرم از نظر کلیه صفات شاخص عملکرد می باشد. در این مطالعه با افزایش تراکم،عملکرد کل و وزن کل غده در واحد سطح افزایش یافت، در حالیکه میانگین قطر، تعداد و وزن غده های تولیدی کاهش یافت