مقاله اثر فاصله استراحتی بین فعالیت های مقاومتی دایره ای بر افت فشارخون پس از فعالیت در زنان جوان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۴۸۶ تا ۴۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر فاصله استراحتی بین فعالیت های مقاومتی دایره ای بر افت فشارخون پس از فعالیت در زنان جوان سالم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت فشارخون
مقاله فعالیت مقاومتی
مقاله فشار خون سیستولی
مقاله فشار خون دیاستولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اراضی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپور سپیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در حال حاضر، تمرینات و فعالیت های ورزشی حاد به عنوان یک روش غیردارویی و ارزان قیمت برای پیشگیری و درمان پرفشارخونی پیشنهاد می شوند. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فاصله استراحتی بین حرکات فعالیت مقاومتی دایره ای بر افت فشار خون پس از فعالیت است.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال ۱۳۹۱ در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان انجام شد. یازده دختر سالم (سن ۲۱٫۳±۱٫۳ سال، قد ۱۶۳٫۵±۵٫۹ سانتی متر و وزن ۵۷٫۵±۸٫۹ کیلوگرم) به طور تصادفی در دو جلسه فعالیت مقاومتی دایره ای با فواصل استراحتی ۳۰ ثانیه و ۴۰ ثانیه بین حرکات شرکت کردند. آزمودنی ها در جلسات فعالیت مقاومتی ۳ چرخه از ۶ حرکت را با ۱۰ تکرار بیشینه، و ۲ دقیقه استراحت بین چرخه ها انجام دادند. فشارخون سیستولی و دیاستولی پیش از فعالیت و هر ۱۰ دقیقه و ۶۰ دقیقه پس از فعالیت اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده با آزمون واریانس و بونفرونی و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: در مقایسه با مقادیر پیش از فعالیت، فشار خون سیستولی پس از فعالیت مقاومتی با فاصله استراحتی ۳۰ ثانیه (در دقایق ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰) و ۴۰ ثانیه (در دقایق ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰) به طور معنی داری کاهش یافت؛ در حالی که کاهش معنی دار فشارخون دیاستولی تنها در دقیقه ۶۰ پس از فعالیت مقاومتی با فاصله استراحتی ۳۰ ثانیه مشاهده شد .(p≤۰٫۰۵) همچنین بین فعالیت های مقاومتی، تفاوتی در فشارخون سیستولی و دیاستولی پیش و پس از فعالیت مشاهده نشد.
نتیجه گیری: فعالیت مقاومتی دایره ای با فواصل استراحتی متفاوت بین حرکات اثرات مفیدی بر سلامتی دارند و می توانند سبب وقوع افت فشارخون پس از فعالیت با مدت و مقدار مشابه شوند.