سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میلاد ولی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد میوه کاری، گروه باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا
حسن ساریخانی – استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
عبدالکریم چهرگانی – دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه بوعل یسینا

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی اثرات محلول پاشی جیبرلیک اسید بر ویژگی های دانه انار رقم ملس یزدی به صورت آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور هورمون جیبرلین در ۵ سطح ۰ و ۱ و ۱۰ و ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر و زمان کاربرد آن در ۳ مرحله تمام گل، ۴ و ۸ هفته پس از آن مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه در این پژوهش شامل درصد قسمت خوراکی میوه، درصد قسمت چوبی بذر، اندازه دانه و هسته، وزن ۱۰۰ دانه خوراکی و وزن تر و خشک ۱۰۰ هسته بودند . نتایج آزمون ها ت  نشان داد درصد قسمت خوراکی میوه طی محلول پاشی با غلظت های بالا در مرحله ۱ کاهش و در مرحله ۲ افزایش یاف غلظت ۱۰ میلی گرم در لیتر در مرحله ۲ و ۳ طول آریل را افزایش و ۵۰ میلی گرم در لیتر در مرحله ۲ میزان آن را کاهش داد . کاربرد جیبرلین در مرحله دوم درصد قسمت چوبی دانه و همچنین طول و عرض آن را به طور معنی داری افزایش داد ولی کاربرد این هورمون در مرحله سوم وزن خشک هسته و اندازه آن را کاهش داد. غلظت های بالا از جیبرلیک اسید منجر به کاهش وزن ۱۰۰ دانه در مقایسه با دیگر تیمارها شد. محلول پاشی جیبرلین در زمان ۸ هفته پس از باز شدن گ لها با کاهش درصد قسمت چوبی بذر، اندازه و وزن خشک آن ها باعث افزایش بازارپسندی این میوه شده ولی در زمان ۴ هفته منجر به کاهش بازارپسندی می شود.