سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

این آزمایش در سال زراعی ۸۸ در شهرستان آباده با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل با ۳ تکرار و ۹ تیمار که دارای ۳ سطح مختلف کودی شاملCo= 0 شاهد (بدون محلول پاشی کود)C2=2 کیلوگرم در هکتارC4=4 کیلوگرم در هکتار در ۳ مرحله رشد ذرت شامل مرحله پنچ برگی=T2 ،T= 1 مرحله گل دهی (ظهور گل نر)و مرحله خمیری شدن= T3به اجرا درآمد.صفات مورد بررسی شامل وزن بلال ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه در بلال ، درصد چوب بلال ،ارتفاع بوته ،قطرساقه ، طول میانگره دوم ، عملکرد دانه تک بوته، تعداد ردیف دانه در بلال قطر چوب بلال ، ، قطر بلال و ارتفاع بلال از زمین بوده نتایج بدست آمده نشان داد که اثر محلول پاشی در مراحل مختلف رشد گیاه در صفاتی همچون وزن بلال،تعداد دانه در بلال،درصد چوب بلال،قطر ساقه،طول میانگره دوم،عملکرد دانه تک بوته،تعداد ردیف دانه دربلال،قطر چوب بلال،و ارتفاع بلال معنی دار شد و بقیه صفات معنی دار نشد . بالاترین عملکرد دانه از مرحله گل دهی۱۳ تن در هکتار به دست آمد. در رابطه با استفاده از سطوح مختلف محلول پاشی، بهترین عملکرد مربوط / به میزان ۴به استفاده از محلول پاشی سولفات آهن ۴ در هزار می باشد.در بررسی اثرات متقابل تیمار های مختلف کودی بالاترین سطح عملکرد را در مراحل مختلف رشد در مرحله گلدهی ، با سطوح محلول پاشی ۴ در هزار سولفات آهن بدست آمد. در نهایت مصرف سولفات آهن ۴ در هزار در مرحله گلدهی در بیش تر صفات بهترین نتایج را به خود اختصاص دادکه جهت تولید بیش تر در واحد سطح و غنی شدن محصول از این عنصر و رفع کمبود های غذایی می توان مورداستفاده قرار داد