سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد محمد زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
محمد رضا فتاحی مقدم – دانشیار گروه باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
صمد علیون نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ

چکیده:

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف هورمون IBA بر ریشه زایی قلمه های ۴ رقم فندق اروپایی آزمایشی در زمستان سال ۱۳۸۸ در گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. در این آزمایش صفاتی از قبیل درصد ریشه زایی، درصد کالوس زایی و پتانسیل ریشه دهی در قلمه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده اختلاف معنی داری در صفات درصد ریشه زایی، درصد کالوس زایی و پتانسیل ریشه دهی در قلمه ها در سطح احتمال ۵ درصد مشاهده شد. از بین تیمارهای هورمونی، بهترین تیمار برای ریشه زایی، تیمار ۳۰۰۰ و ۴۵۰۰ پی پی ام، بهترین تیمار برای کالوس زایی هر ۳ تیمار هورمونی و بهترین تیمار برای پتانسیل ریشه دهی تیمار ۳۰۰۰ و ۴۵۰۰ پی پی ام و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد بود. بیشترین درصد ریشه زایی بین ارقام نیز ۷۸/۶۶ درصد مربوط به رقم لونگ در تیمار ۴۵۰۰ پی پی ام بود. در بین ارقام هم تفاوت معنی داری از نظر سه فاکتور مورد مطالعه مشاهده شد. بالاترین درجه ریشه زایی، کالوس زایی و پتانسیل ریشه دهی در ارقام لونگ و مروی، و کمترین آن در رقم روند مشاهده شد. رقم سگورب نیز حالت حد واسط داشت.