سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد محمد زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
محمد رضا فتاحی مقدم – دانشیار گروه باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
صمد علیون نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تیمار جیبرلیک اسید بر حذف خواب بذر، بهبود و تسریع در جوانه زنی بذور فندق، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. در این آزمایش بذور فندق اروپایی تحت تیمار غلظت های صفر ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ پی پی ام جیبرلیک اسید قرار گرفتند. پس از ظهور اولین نشانه های جوانه زنی، صفاتی از قبیل درصد جوانه زنی، زمان شروع جوانه زنی T50 و MGT و سرعت جوانه زنی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای هورمونی بر روی جوانه زنی معنی دار بوده و بهترین تیمار، تیمار ۱۰۰ پی پی ام با ۸۰/۶۶% جوانه زنی و کمترین آن تیمار شاهد (صفر) بود. از نظر فاکتورهای دیگر مورد مطالعه، بین تیمارها با شاهد اختلاف معنی داری مشاهده شد، اما بین ۳ تیمار هورمونی این اختلاف معنی دار نبود. بهترین زمان شروع جوانه زنی، ۸/۶۶ روز برای تیمار ۱۰۰ پی پی ام و بیشترین سرعت جوانه زنی ۷/۹، بهترین ۲۲/۶۶T50 و ۲۱/۸۲MGT روز برای تیمار ۱۵۰ پی پی ام بود. نتایج کلی نشان دهنده تاثیر مثبت تیمار ۱۰۰ پی پی ام بر روی جوانه زنی و کوتاه شدن مدت جوانه زنی بود.