سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین علی جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
آیدین حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

جوانه زنی گیاه سویا از حساسیت بخصوصی برخوردار است، که با توجه به این موضوع ایجاد شرایط بهینه برای جوانه زنی بذر سویا جهت تولیدو پرورش آن یک امر بدیهی است. همچنین تنش های محیطی از جمله کم آبی در مراحل مختلف اثرات زیان آوری بر بذرهای تولیدی می گذارد. به همین منظور جهت ارزیابی تیمارهای NaCl و KNO3 با غلظت های ۵۰ و ۲۵ و ۷۵ و ۱۰۰ به مدت ۱۲ ساعت در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد (Afzal و همکاران ۲۰۰۷) و نیز استفاده از آب مقطر به مدت ۱۲ ساعت به عنوان شاهد و شاهد دیگری در شرایط بدون پرایم بر روی بذرهای سویا که تحت اعمال تنش کم آبی شامل آبیاری گیاه مادری با آبیاری پس از ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A تولید شده آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس این تحقیق نشان داد که اثرات اصلی و متقابل تنش و غلظت تیمارهای مختلف بر وزن خشک و تر گیاهچه وزن خشک ریشه و ساقه چه درصد، جوانه زنی نهایی بسیار معنی دار شد (۰٫۰۱>P) و در شاخص درصد نرمال اثر اصلی و فرعی بسیار معین دار شدند و اثر متقابل معین دار نشد؛ در بین تیمارها پرایمینگ با محلول ۷۵ میلی مولار نیترات و تنش متوسط بیشترین اثر را با برتری ۰/۰۷۳ گرم ( دو برابر) نسبت به تیمار شاهد بدون پرایم با تنش شدید بر وزن خشک جوانه زنی داشت.