سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منوچهر فربودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت
علی فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت

چکیده:

به منظور مقایسه میزان تحمل رقم های جو Horderum vulgar L نسبت به شوری، تحقیقی طی تابستان ۱۳۸۹ در آمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کرت های کاملا تصادفی د رسه تکرار اجرا گردید. د راین آزمایش تحمل ۲۰ رقم متداول ( زر جو، سینا، گوهر جو، ریحان، دشت، والفجر، جو سیاه ، گرگان۴ ، جو سفید( کانادایی)، ماکوئی، ارم، ارس، شیرین، ترش، کویر، جنوب، کارون، جواوکراینی، جو ترکمن و U.H.12 یا جو لخت) نسبت به چهار سطح شوری ۳۷/۵ و ۷۵ و ۱۵۰ و ۲۲۵ میلی مول د رلیتر از نمک های کلرید کلسیم و کلرید سدیم به نسبت ۲:۱ ( کلرید سدیم: کلرید کلسیم) مقایسه شد و آب مقطر به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. جوانه زنی هر ۲۴ ساعت یکبار ثبت شد و پس ۱۰ روز درصد جوانه زنی اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱% وجود داشت . نتایج نشان داد که رقم های جو مورد بررسی از نظر جوانه زنی تحمل خوبی به سطوح پایین شوری (۳۷/۵ و ۷۰ میلی مول در لیتر) داشتند، ویل با افزایش مقدار شوری به ۱۵۰ و ۲۲۵ میلی مول د رلیتر، جوانه زنی بطور قابل ملاحظه کاهش یافت. نتایج نشان داد که بطور متوسط رقم دشت نسبت به سایر رقم ها تحمل بیشتری نسبت به شوری داشت. در این سطح شوری، U.H.12 (جو لخت) قادر به جوانه زنی نبود و جوانه زنی بسیاری از رقم ها از جمله رقم ها جنوب، شیرین، ارس و ماکویی به شدت نسبت به شاهد کاهش یافت.