مقاله اثر غلظت های مختلف مولیبدن بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گل راعی (.Hypericum Perforatum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۵۹۵ تا ۶۰۴ منتشر شده است.
نام: اثر غلظت های مختلف مولیبدن بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گل راعی (.Hypericum Perforatum L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل راعی (.Hypericum perforatum L)
مقاله مولیبدن
مقاله پرولین
مقاله مالون دآلدئید
مقاله پراکسیداز
مقاله کاتالاز
مقاله آسکوربات پراکسیداز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: علی بابایی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: پیوندی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گل راعی از گیاهان دارویی ارزشمند است، این گیاه در ایران دارای ۱۷ گونه می باشد، اما تنها گونه با ارزش آن Perforatum است. این گیاه در معالجه افسردگی نقش اساسی دارد. در این تحقیق گیاه گل راعی (Hypericum perforatum L.) با غلظت های مختلف مولیبدن شامل (شاهد، ۰٫۱، ۰٫۴، ۰٫۸، ۱٫۶ mM) در محلول مغذی هوگلند ۶٫۸ PH تیمار شدند و بعد از نمونه ها برای سنجش پارامترهای بیوشیمیایی استفاده شد. مولیبدن به طور معنی داری سبب افزایش مقدار پرولین گل راعی می شود. فعالیت های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز اندام هوایی در تمام تیمارهای مولیبدن افزایش یافته، ولی در ریشه فعالیت این آنزیم ها در غلظت های بالاتر کاهش یافته است. فعالیت پراکسیداز اندام هوایی با تیمار غلظت های مختلف مولیبدن بجز در غلظت ۰٫۸ میکرومولار مولیبدن افزایش می یابد و در ریشه نیز افزایش فعالیت پراکسیداز دیده شده است، اما در غلظت های بالاتر کاهش یافته است. افزایش مقدار مالون دآلدئید در غلظت های بالای مولیبدن دیده می شود. به طوری که مقدار مولیبدن به نسبت افزایش غلظت مولیبدن تیمار شده بیشتر شده است. بنابراین تنش مولیبدن مقدار پرولین و آنزیم های پراکسیداز، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز را افزایش می دهد و در غلظت های زیاد مولیبدن علائم سمیت به صورت پراکسیداسیون لیپید ظاهر می شود. آنالیز داده ها از طریق نرم افزار رایانه ای spss و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. در هر بررسی از ۳ تکرار استفاده شد.