سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین علی جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
آیدین حمیدی – استادیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور ارزیابی تیمارهای NaCl با غلظت های ۷۵ و ۵۰ و ۲۵ و ۱۰۰ mMol بر بذرهای سویا که تحت اعمال تنش کم آبی شامل آبیاری گیاه مادری با آبیاری پس از ۱۵۰ و ۱۰۰ و ۵۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A تولید شده بود آزمونی پس از نگهداری بذرها به مدت ۱۲ ساعت دردمای ۲۰ درجه سانتیگراد و نیز استفاده از آب مقطر به مدت ۱۲ ساعت و به یدون پرایم به عنوان شاهد آزمایش، در قالب طرح کاملا تصادفی آزمایش در ۳ تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس این تحقیق نشان داد که اثر هالوپرایمینگ بر درصد نرمال های گیاهچه وزن خشک گیاه، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه بسیار معنی دار بود (۰٫۰۱>p).اثر تنش گیاه مادری بر درصد نرمال گیاهچه و وزن خشک گیاهچه بسیار معنی دار شد (۰٫۰۱>p) و بر طول ریشه چه اثر معین داری داشت (۰٫۰۵>p). اثر متقابل تنش و غلظت نیز بر طول ریشه چه و ساقه چه اثر بسیار معنی داری داشت و بر وزن خشک اثر معنی داری داشت. در بین تیمارهای اثر تنش، تنش متوسط گیاه مادری بیشترین مقادیر را در درصد نرمال و وزن خشک گیاه چه را حاصل نمود و در میان تیمارهای غلظت، محلول ۱۰۰ میلی مولار کلرید سدیم بیشترین میزان را در گیاهچه های نرمال با ۶۰ درصد حاصل نمود. همچنین بیشترین وزن خشک برای تیمار تنش متوسط و غلظت ۷۵ میلی مولار به میزان ۰/۱۱۷ گرم بود.