سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فهیمه یارمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
علیرضا مطلبی آذر – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تیریز
جابر پناهنده – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تیریز
سمانه کاظمیانی نجف آبادی – کارشناس ارشد باغبانی از دانشگاه تبریز

چکیده:

این مطالعه به منظور بهینه سازی محیط کشت ریز غده زایی سیب زمینی (رقم آگریا) با استفاده از غلظتهای مختلف عناصر پرمصرف و کم مصرف و ساکارز انجام گرفت. به این منظور، ریزنمونه های جوانه ی جانبی (به طول یک سانتیمتر ) از گیاهچه های درون شیشه ای به محیط های کشت حاوی دو غلظت ساکارز ( ۸ و ۱۶ درصد)، سه غلظت نمکهای عناصر پر مصرف ( ۲MS-Macro و ½ MS-Macro ،MS-Macro) و سه غلظت نمکهای عناصر کم مصرف (MS-Microو ½MS-Micro و ۲MS-Micro) منتقل و تحت شرایط تاریکی و دمای ۲±۱۷ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. اندازه گیری صفات در پایان ماه اول و دوم انجام شد. نتایج نشان داد که حداکثر درصد آغازش غده، درصد تشکیل غده، تعداد جوانه بر روی ریز غده، طول و عرض غده و وزن غده در MS-Macro ½و ۸۰ گرم ساکارز به دست آمد. در تمامی صفات اندازه گیری شده، اثر متقابلی بین غلظت عناصر پر و کم مصرف مشاهده نشد و در تمامی تیمارها MS-Micro ½ صرف نظر از غلظت عناصر پر مصرف و ساکارز، نتیجه رضایت بخشی را ارایه داد.