سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدتقی کرامتی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده علوم کشاورزی و منابع طب
رضا صالحی – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طب
عبدالکریم کاشی – استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
سمیه شافعی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده علوم کشاورزی و منابع طب

چکیده:

در پژوهشی مزرعه ای تحت سیستم آبیاری قطره ای در بهار و تابستان سال زراعی ۱۳۸۹ ، اسید هومیک به صورت محلول پاشی برگی با غلظتهای صفر (کنترل)، ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب روی دو رقم هندوانه با نامهای کریمسون سوئیت و چارلستون گری مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با نتایج، غلظت ۱۵۰ سی سی اسید هومیک در مقایسه با تیمار شاهد عملکرد کل و عملکرد بازارپسند را به ترتیب ۲۱ و ۲۴ درصد افزایش داد. از سوی دیگر بیشترین عملکرد غیر بازارپسند (هشت تن در هکتار) در غلظت صفر مشاهده شد. بیشترین ( ۱۰ %) و کمترین (۸/۶%) میزان مواد جامد محلول به ترتیب به غلظت ۱۵۰ سی سی و غلظت صفر اسید هومیک اختصاص داشت. همچنین نازکترین پوست میوه متعلق به غلظت ۱۵۰ سی سی اسید هومیک بود. عملکرد کل و عملکرد بازارپسند رقم کریمسون سوئیت به ترتیب ۱۲ و ۱۶ درصد بیشتر از رقم چارلستون گری بود. همچنین رقم چارلستون گری تعداد میوه غیربازارپسند بیشتری تولید کردند. از طرفی میوه های رقم کریمسون سوئیت مواد جامد محلول بیشتری نسبت به رقم چارلستون گری تولید کردند بعبارت دیگر میوه های رقم کریمسون شیرین تر بودند.