مقاله اثر غلظتهای مختلف کیتوزان بر جوانه زنی بذر و آنزیمهای آنتی اکسیدانت گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در شرایط تنش کم آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۵۲ تا ۳۶۵ منتشر شده است.
نام: اثر غلظتهای مختلف کیتوزان بر جوانه زنی بذر و آنزیمهای آنتی اکسیدانت گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در شرایط تنش کم آبی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسیل اسمزی
مقاله پرولین
مقاله فعالیت آنزیمی
مقاله کیتوزان
مقاله گلرنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوی سیدعلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلیخانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر غلظتهای مختلف کیتوزان ۰، ۰٫۰۵، .۱، ۰٫۲، ۰٫۴، ۰٫۵، ۱، ۲، ۳ درصد همراه با تیمار اضافی آب مقطر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش کم آبی (۰، ۴-، ۸- و ۱۲- بار) آزمایشی در شرایط محیطی کنترل شده انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش تنش، درصد جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و ریشه چه و محتوی پروتئین کاهش یافت. با تشدید تنش به سطح ۸- بار، میزان پرولین، محتوی مالون دی آلدئید، فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز گیاهچه ها افزایش یافت. بیشترین طول و وزن خشک ساقه چه در غلظت ۰٫۴ درصد کیتوزان مشاهده شد که نسبت به تیمار آب به ترتیب ۱۹٫۳ و ۳۶ درصد افزایش نشان دادند. در غلظت های ۰٫۰۵ تا ۰٫۴ درصد کیتوزان میزان پرولین، پروتئین و فعالیت آنزیم کاتالاز گیاهچه ها افزایش یافتند در حالی که محتوی مالون دی آلدئید کاهش نشان داد. در پتانسیل اسمزی ۸ – بار، بیشترین درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه در غلظت ۰٫۴ درصد کیتوزان به دست آمد. در این پتانسیل اسمزی کاهش میزان پرولین، مالون دی آلدئید، فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز و افزایش پروتئین گیاهچه ها در غلظتهای ۰٫۰۵ تا ۰٫۴ درصد کیتوزان نسبت به تیمار آب مشاهده شد. با افزایش پتانسیل اسمزی در محیط جوانه زنی به ۱۲- بار، درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه در غلظتهای ۰٫۰۵ تا ۰٫۴ درصد کیتوزان در مقایسه با تیمار آب افزایش یافتند. همچنین در این سطح تنش کم آبی کمترین مقدار این صفات از غلظتهای ۱تا ۳ درصد کیتوزان به دست آمد. به این ترتیب می توان اظهار داشت که پیش تیمار بذر گلرنگ با کیتوزان در غلظتهای ۰٫۴ و پایین تر از آن درصد جوانه زنی را بهبود بخشیده و اثر تنش کم آبی بر پارامترهای جوانه زنی را تعدیل می کند.