سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه عبدالهی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز،
سیروس جعفری – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
بیتا صادقی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی جهرم

چکیده:

عوامل موثر در تشکیل خاک شامل مواد مادری، اقلیم، توپوگرافی، زمان و موجودات زنده می باشند. در تحقیق حاضر، اثرات عوامل مختلف خاکسازی بر روی فرآیندهای خاکسازی و پدوژنز خاک در بخش هایی از استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفت. مناطق مورد مطالعه عبارتند از : بخش های جنوبی اهواز، اراضی غرب کارون و اراضی دشت شاوور. در این مناطق، تشکیل افق های مشخصه سطحی و زیرسطحی و فرایند های تکاملی خاک مشخص گردید و تاثیر فاکتورهای پنج گانه خاکسازی بر روی خصوصیات مورفولوژیکی خاک بررسی شد و شاخص تکاملی خاک محاسبه گردید. بر اساس نتایج تحقیق در خاک های مناطق مورد مطالعه مهم ترین عامل خاکسازی، توپوگرافی است و پس از آن زمان و اقلیم در تعیین خصوصیات خاک ها نقش دارند