مقاله اثر عوامل مترشحه استافیلوکوکوس اورئوس بر بقای نوتروفیل ها و مونوسیت ها در شرایط in vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی میکروارگانیسم ها از صفحه ۲۳ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر عوامل مترشحه استافیلوکوکوس اورئوس بر بقای نوتروفیل ها و مونوسیت ها در شرایط in vitro
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس اروئوس
مقاله عوامل مترشحه باکتری
مقاله نوتروفیل
مقاله منوسیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضل آهنگران ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: دلیرژ نوروز
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی ملاحت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به نقش شناخته شده اگزوپروتئین های استافیلوکوکوس اورئوس در سرکوب کردن پاسخ ایمنی ذاتی در عفونت های انسانی، هدف از مطالعه حاضر، تعیین نقش عوامل مترشحه باکتری در زنده مانی نوتروفیل ها و مونوسیت ها در گاوان سالم و مبتلا به ورم پستان است.
مواد و روش ها: در تحقیق حاضر، پنج نمونه شیر از گاوان مبتلا به ورم پستان و پنج نمونه از گاوان سالم تهیه شد. نمونه خون هپارینه از گاوان مبتلا و سالم به منظور جداسازی نوتروفیل ها و مونوسیت ها گرفته شد. نوتروفیل ها با استفاده از داروی مگلومین و مونوسیت ها در هیستوپک جدا سازی شدند. عوامل مترشحه از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC23219 تهیه و غلظت پروتئین موجود در آن به روش برادفورد به میزان ۴۰۰ میکروگرم در میلی لیتر تعیین شد. تاثیر غلظت های مختلف عوامل مترشحه بر میزان زنده مانی نوتروفیل ها و مونوسیت ها به ترتیب بروش فلوسیتومتری و ایمونوفلورسانس تعیین شد.
نتایج: در مورد گاوان سالم، عوامل مترشحه حاوی ۸۰۰ میکروگرم در میلی لیتر پروتئین و در مورد گاوان مبتلا به بیماری ۴۰۰ میکروگرم در میلی لیتر پروتئین، بیشترین مرگ سلولی مونوسیت ها و نوتروفیل ها را داشتند. بررسی مراحل مختلف آپوپتوز در مونوسیت ها و نوتروفیل های گاوان سالم و مبتلا به بیماری نشان داد که حضور عوامل مترشحه در گاوان سالم موجب کاهش آپوپتوزدر مونوسیت ها و در گاوان بیمار موجب افزایش آپوپتوز شد.
بحث و نتیجه گیری: ترشحات استافیلوکوکوس اورئوس باعث القا آپوپتوز و تا حدودی نکروز، هم در نوتروفیل ها و هم در مونوسیت های گاوان سالم و بیمار می شود، ولی این سلول ها در گاوان بیمار نسبت به مرگ سلولی حساس تر از گاوان سالم هستند. از طرفی در گاوان سالم نوتروفیل ها و در گاوان بیمار مونوسیت ها نسبت به مرگ سلولی حساس ترند. وقتی گاوان به بیماری ورم پستان استافیلوکوکوس اروئوس مبتلا می شوند، عوامل مترشحه از این باکتری تاثیر بیشتری روی مونوسیت ها نسبت به نوتروفیل ها دارند. آنچه مسلم است، تعیین دقیق محتویات ترشحات باکتری و نیز مکانیسم عمل آن ها به روشن شدن مطلب کمک خواهد کرد.