مقاله اثر عناصر ریزمغذی و کود بیولوژیک بیوسوپر بر سه رقم گندم پاییزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: اثر عناصر ریزمغذی و کود بیولوژیک بیوسوپر بر سه رقم گندم پاییزه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناصر ریزمغذی
مقاله کود بیولوژیک بیوسوپر
مقاله ارقام گندم
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم زاده خویی فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: یارنیا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده مقبلی امیرهوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کاربرد عناصر ریزمغذی همراه کود بیولوژیک بیوسوپر بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم، آزمایشی در سال زراعی ۸۹ – ۸۸ در ایستگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل سه رقم گندم (سرداری، آتیلا، آذر)، عناصر ریزمغذی در چهار سطح (منگنز، بر، آهن، عدم مصرف عناصر ریزمغذی یا شاهد) و کود بیولوژیک بیوسوپر در دو سطح (مصرف، عدم مصرف) بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل عناصر ریزمغذی و کود بیوسوپر روی عملکرد دانه و تعداد پنجه بارور معنی دار بودند و اثر ارقام گندم روی طول بوته، شاخص برداشت و وزن خشک اندام هوایی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بودند. نتایج حاصل از مقایسات میانگین نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد دانه مربوط به مصرف کود بیوسوپر و منگنز و کمترین آن در صورت عدم استفاده از کود بود. هم چنین بیشترین تعداد سنبلچه ساقه اصلی مربوط به رقم آتیلا در مصرف کود بیوسوپر به دست آمد. بیشترین تعداد پنجه بارور نیز مربوط به تیمار مصرف کود بیوسوپر با بر و کمترین آن در عدم مصرف کود بوده است.