مقاله اثر عناصر ریزمغذی آهن و روی بر میزان ترکیبات ثانویه و عملکرد گیاه آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۶۵ تا ۲۷۷ منتشر شده است.
نام: اثر عناصر ریزمغذی آهن و روی بر میزان ترکیبات ثانویه و عملکرد گیاه آویشن باغی (.Thymus vulgaris L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آویشن باغی
مقاله آهن
مقاله روی
مقاله ماده موثره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یادگاری مهراب
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، گیاهی متعلق به خانواده نعناعیان است. جهت بررسی اثرات ریزمغذی های آهن و روی بر این گیاه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل دو عامله آهن و روی با ۳ تکرار در گلدان تحت شرایط مزرعه ای انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل آهن و روی با سه سطح (۰، ۲ و ۴ در هزار) به صورت محلول پاشی بودند. قبل از گل دهی سرشاخه ها برداشت و در سایه خشک گردید. از نمونه ها عصاره تهیه و با متانول ۷۰ درصد مخلوط و با تزریق نمونه ها به دستگاه HPLC، کروماتوگرام های حاصل از دستگاه، درصد تیمول و کارواکرول به دست آمد. نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که در میان اثرات تیمار آهن و روی بر صفات مورد بررسی، غلظت ۲ در هزار منجر به افزایش معنی داری در طول ریشه و تعداد شاخه های گیاه گردید. بیشترین ماده موثره تیمول (۳۱%) و کارواکرول (۲۵%) از تیمارهای آهن و روی ۲ در هزار (Fe1Zn1) حاصل گردید. در بین سایر صفات مورد بررسی نیز تفاوت معنی داری دیده شد و در غالب آن ها غلظت آهن و روی ۲ پی پی ام بهتر از سایرین بود. به نظر می رسد با توجه به اثر ضدیت دو عنصر روی و آهن در درون گیاه غلظت های بیشتر از مقدار مذکور، آثار نامطلوبی را در گیاه به وجود آورند.