سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مینا بیگلری – کارشناس گیاهان دارویی و عضو انجمن علمی گیاهان دارویی
معصومه منصوری – کارشناس گیاهان دارویی و عضو انجمن علمی گیاهان دارویی
پژمان قاسمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ار
علی مهر آفرین – عضو هیئت علمی گروه پژوهشی کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد کشاو

چکیده:

به نظور بررسی اثر عمق کشت و تراکم بوته بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کنگر فرنگی (Cynara scolymus) آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک ای کامل تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کرج (۱۳۹۰) انجام شد. فاکتور اول شامل عمق های مختلف با ۶ سطح ( ۱ و ۱/۵ و ۲ و ۲/۵ و ۳ و ۳/۵ سانتیمتر) و فاکتور دوم تراکم های مختلف شامل ۴ سطح ( ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ عدد بذر در واحد سطح) می باشد. بذور گیاه کنگر فرنگی در مساحت ۱۰ متر مربع در ۷۲ قطعه مساوی کشت شدند. نتایج نشان داد که تیمارها بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه شامل: درصد جوانه زنی، ارتفاع بوته، طول ساقه چه، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، وزن تر ساقه چه، وزن تر کل، وزن خشک ریشه چه، طول برگ، عرض برگ، وزن خشک برگ، تعداد برگ، وزن تر برگ و شاخص ویگور دوم در سطح ۵ درصد تاثیر معنی داری (۰٫۰۵≥p) دارند ولی بر وزن تر ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، قطر طوقه، و شاخص ویگور اول تاثیر معنی داری ندارند. با استناد به نتایج حاصله مشخص شد که این گیاه طالب تراکم های بالاتر می باشد و تراکم های بالاتر بر سایر مولفه های رشد تاثیر مطلوب موثری خواهند گذاشت و همچنین بیشترین عمق برای کشت بذور کنگر فرنگی حداکثر تا ۲/۵ سانتی متر پیشنهاد می شود.