سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پروین یادگارخسرویه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدحسن سیاری ذهان – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
فاطمه فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر عصاره کودهای حیوانی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های تریتیکاله X Triticosecale Wittmack آزمایشی در محیط پتری دیش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۸۹ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره کود گوسفندی و مرغی در چهار سطح ۲۵، ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ درصد حجمی به همراه تیمار شاهد (آب مقطر) بود. نتایج نشان داد که با فزایش غلظت عصاره کود گوسفندی و مرغی درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه و وزن خشک گیاهچه به طور معنی داری کاهش یافت به گونهای که در غلظت ۱۰۰ درصد حجمی از عصاره کود گوسفندی و مرغی جوانه زنی صورت نگرفت. هم چنین نتایج حاکی از کاهش ۵۰ درصدی حداکثر جوانه زنی تریتیکاله در غلظت ۲۵ درصد عصاره کود گوسفندی و مرغی بود. بر اساس مقایسات ارتوگونال گروهی در مجموع چنین استنباط شد که عصاره کود مرغی در مقایسه با کود گوسفندی بیشترین تأثیر را بر کاهش سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی تریتیکاله داشت