سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدحسن سیاری ذهان – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
پروین یادگارخسرویه – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر عصاره کودهای حیوانی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه آفتابگردان Helianthusannuus آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۸۹ انجام شد. تیمارها شامل عصاره کود گوسفندی، گاوی و مرغی در سه سطح ۳۰، ۶۰ و ۱۰۰ درصد حجمی به همراه تیمار شاهد (آب مقطر) بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره کود گوسفندی، گاوی ومرغی درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی به طور معنی داری کاهش یافت. اما غلظت ۳۰ و ۶۰ درصد حجمی هر سه عصاره کودی سبب افزایش طول ریشهچه ، ساقهچه و وزن خشک گیاهچه نسبت به شاهد شد . بر اساس مقایسات ارتوگونال گروهی در مجموع چنین استنباط شد که عصاره کود گوسفندی در مقایسه با کود گاوی و مرغی بیشترین تأثیر را بر کاهش سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی گیاهچه آفتابگردان داشت.