مقاله اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری (Scrophularia striata) بر ترمیم زخم سوختگی در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری (Scrophularia striata) بر ترمیم زخم سوختگی در موش صحرایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موش صحرایی
مقاله زخم سوختگی
مقاله عصاره تشنه داری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژدری زرمهری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی صمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی المیرا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: فرساد فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: فرزام سیدامیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از گذشته های دور گیاه تشنه دار یدر درمان التهاب، عفونت چشم و گوش، سوختگی پوستی و زخم های عفونی بکار می رفت. در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری بر ترمیم زخم سوختگی درجه ۲ مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی ۲۱ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن ۳۰۰-۲۵۰ گرم که به یک گروه ۶ تایی و ۳ گروه ۵ تایی تقسیم شدند، انجام گردید. گروه اول به عنوان کنترل، گروه دوم به عنوان گروه حامل با روغن زیتون، گروه سوم با دوز ۲٫۵ درصد و گروه چهارم با دوز ۵ درصد عصاره تشنه داری به مدت ۲۱ روز تحت تیمار قرار گرفتند. هر سه روز یک بار سطح و محیط زخم ها اندازه گیری شد و درصد بهبودی زخم ها طی روزهای درمان در گروه های مختلف مقایسه شد. به منظور مطالعه بافت شناسی در روز ۲۱ از هر گروه نمونه هایی از ضخامت کامل زخم ها برداشته و بررسی شد.
یافته ها: مقایسه مساحت زخم ها نشان داد دوز ۵ درصد تشنه داری در روز (۱۴۴۷٫۷۷±۴۱٫۷۳) ۶، روز (۸۸۵٫۷۴±۱۵۹٫۳۵) ۱۵ روز (p<0.05) (556.52±۱۲۲٫۴۴) ۱۸ و روز (p<0.001) (293.12±۵۸٫۰۶) ۲۱ و دوز ۲٫۵ درصد در روز (۶۶۴٫۶۶±۱۲۳٫۳۵) ۱۸، روز (p<0.05) (398.94±۵۶٫۰۰) ۲۱ با گروه کنترل روز (۸۹۱٫۹۸±۷۳٫۵۲) ۱۸، روز (۵۳۸٫۱۳±۵۵٫۷۰) ۲۱ و هم گروه حامل روز (۷۵۶٫۹۳±۹۶٫۳۱) ۱۸، روز (۴۸۰٫۶۹±۴۳٫۳۴) ۲۱ تفاوت داشت، در مقایسه محیط زخم ها دوز ۵ درصد در روزهای (p<0.01) (105.24±۱۳٫۱۴) ۱۸، (p<0.05) (75.06±۸٫۶۱) ۲۱ با گروه کنترل روز (۱۳۶٫۶۵±۴٫۶۲) ۱۸، روز (۱۰۴٫۴۷±۴٫۸۶) ۲۱ و با گروه حامل روز (۱۲۲٫۰۷±۱۲٫۷۳) ۱۸، روز (۱۰۰٫۷۶±۱۱٫۰۴) ۲۱ دارای تفاوت بود. مطالعه بافتی نشان داد اولسر، بافت جوانه، عروق خونی، اگزودا و کلاژن در هر دو گروه درمان با عصاره تشنه داری افزایش معنی دار و درگیری عضله در گروه ۵ درصد تشنه داری کاهش معنی داری داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری و دوز ۲٫۵ درصد تشنه داری در ترمیم زخم سوختگی موثر می باشد. دوز ۵ درصد عصاره تشنه داری موثرتر از دوز ۲٫۵ درصدبرای ترمیم زخم ها است.