مقاله اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل (Zingiber officinal) بر اسپرماتوژنز و محور هورمونی هیپوفیز گنادی در موش های سوری بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل (Zingiber officinal) بر اسپرماتوژنز و محور هورمونی هیپوفیز گنادی در موش های سوری بالغ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجبیل
مقاله بیضه
مقاله تستوسترون
مقاله اسپرماتوژنز
مقاله موش کوچک آزمایشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حمایت خواه جهرمی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: مهجور امیراشکان
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنجبیل یکی از گیاهان دارویی بسیار با ارزش است. این گیاه دارای بیشترین آنتی اکسیدانت ها از قبیل ویتامین های B، C و E می باشد. هم چنین این گیاه در تقویت قوه باء نیز موثر است. در این تحقیق، تاثیر عصاره زنجبیل بر محور هورمونی هیپوفیز گنادی و فرایند اسپرماتوژنز در موش های سوری بالغ نژاد Balb/C مورد بررسی قرار گرفته است. حیوانات مورد استفاده۲۸  سر موش سوری نر بالغ با وزن تقریبی ۲۶ تا ۳۱ گرم و محدوده سنی ۱۰ هفتگی بود. نمونه ها به طور تصادفی به ۴ گروه ۷ تایی شامل گروه های کنترل، شم و تجربی ۱ و ۲ تقسیم شدند. گروه های تجربی ۱ و ۲ هر کدام به مدت دو هفته دوزهای  50و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره مذکور به صورت تزریق درون صفاقی (IP) دریافت نمودند. در مدت زمان ذکر شده گروه شم، آب مقطر به صورت (IP) دریافت کرد. گروه کنترل از آب و غذای استاندارد آزمایشگاهی در طی دوره آزمایش استفاده کرد. بعد از تزریقات موش ها تشریح شد. پارامترهای مورد بررسی شامل اندازه گیری غلظت هورمون های تستوسترون، LH و FSH بود. همچنین تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید، اسپرم، لایدیگ و سرتولی شمارش گردید. نتایج حاصله نشان داد که مقادیر سرمی هورمون LH در گروه تجربی با دوز ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم و هورمون FSH نیز در هر دو گروه تجربی کاهش معنی داری (P£۰٫۰۵) در مقایسه با گروه های کنترل و شم دارد. در صورتی که هورمون LH در گروه تجربی با دوز ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم و هورمون تستوسترون در گروه های تجربی با دوزهای  50و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم افزایش معنی دار (P£۰٫۰۵) در مقایسه با گروه کنترل و شم دارد. همچنین نتایج نشان داد که در تعداد سلو ل های اسپرماتید، اسپرماتوزوئید و لیدیگ در گروه های تجربی با دوزهای  50و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم افزایش معنی داری (P£۰٫۰۵) در مقایسه با گروه های کنترل و شم وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده و با توجه به افزایش تعداد سلول های لایدیگ و افزایش غلظت تستوسترون می توان نتیجه گیری کرد که زنجبیل ممکن است باعث تکثیر سلول های جنسی در موش های نر بالغ گردد.