مقاله اثر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس بر کنترل باروری و نسبت جنسی نوزادان در موش صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس بر کنترل باروری و نسبت جنسی نوزادان در موش صحرایی نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرفس
مقاله باروری
مقاله نسبت جنسی
مقاله موش صحرایی نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوتی وسام
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی برون مریم
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگرپور اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: حردانی آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: امیرزرگر اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی سامانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گیاه کرفس (Apium graveolens) در طب سنتی بعنوان محرک اشتها و قدرت جنسی بوده و به اثر آن در سقط جنین و عادت ماهیانه اشاره شده است. این گیاه با دارابودن ترکیبات شناخته شده گیاهی می تواند گزینه ای برای کنترل باروری باشد. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر عصاره برگ کرفس بر کنترل باروری و نسبت جنسی نوزادان در موش صحرایی نر انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی ۲۰ سر موش صحرایی نر که به صورت تصادفی به ۴ گروه ۵ تایی تقسیم شدند، انجام گردید. گروه کنترل هیچ دوزی دریافت نکرد. گروه شم ۱ میلی لیتر سالین نرمال (بعنوان حلال عصاره) و گروه های تجربی ۱ و ۲ به ترتیب دوز ۱۰۰ و  mg/kg/BW 200عصاره هیدروالکلی برگ کرفس را به مدت ۵ هفته بصورت گاواژ دریافت کردند. پس از جفت گیری هر موش نر با ۲ موش ماده سالم، تعداد ماده های زایمان کرده و تعداد نوزادان ثبت گردید و جنسیت نوزادان ۳۰ روز پس از تولد ثبت و مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: تعداد موش های زایمان کرده در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نشان نداد. میانگین تعداد نوزادان در گروه های تجربی دریافت کننده دوز ۱۰۰ و  mg/kg 200عصاره کرفس (به ترتیب ۴٫۲۵±۰٫۲۵ و ۴٫۵۰±۰٫۳۲) نسبت به گروه کنترل (۷٫۱۱±۰٫۲۶) کاهش معنی داری نشان داد (P£۰٫۰۵). نسبت نوزادان نر به ماده در گروه تجربی دریافت کننده دوز  mg/kg 100عصاره کرفس (۲٫۹۳±۰٫۳۰) نسبت به کنترل (۰٫۹۸±۰٫۱۱) افزایش معنی داری نشان داد (P£۰٫۰۵).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که مصرف کرفس در جنس نر باعث کاهش تعداد نوزادان شده و با دوز معین در نرزایی موثر است و از آنجاییکه بر زایمان تاثیر نمی گذارد، احتمالا در کنترل باروری بصورت ایمن مفید خواهد بود.