مقاله اثر عصاره های آبی و الکلی ریشه باریجه بر سودوموناس آئروژینوزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۸ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره های آبی و الکلی ریشه باریجه بر سودوموناس آئروژینوزا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره باریجه
مقاله سودوموناس آئروژینوزا
مقاله MIC ،MBC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی کرویی سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهی عمران آیت
جناب آقای / سرکار خانم: مبینی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرحیدری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss) دارای خواص دارویی و ضدمیکروبی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره های ابی و الکی ریشه گیاه باریجه بر سودوموناس ائروژینوزا انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه ازمایشگاهی گیاه باریجه در سایه خشک و عصاره های ابی و الکلی پودر ریشه باریجه به روش سوکسله تهیه شد. سپس اثر ان در رقت ۰٫۱ با مقادیر مختلف روی سویه سودوموناس ائروژینوزا به روش های دیسک گذاری، چاهک و تعیین MIC و MBC بررسی گردید.
یافته ها: سودوموناس ائروژینوزا به عصاره های ابی کاملا مقاوم بودند و MIC عصاره های متانولی و اتانولی گیاه باریجه به ترتیب برابر با ۱۰۴×۱٫۲۵ و ۱۰۳×۶٫۲۵ میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد.
نتیجه گیری: عصاره متانولی و اتانولی ریشه باریجه دارای فعالیت ضدمیکروبی بیشتری علیه سودوموناس ائروژینوزا در محیط ازمایشگاه است.