سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید قاسمیان – کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا پیرزاد – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه،
رئوف سیدشریفی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق ار
رضا درویش زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

برای مطالعه اثر عصاره مریم گلی روی جوانه زنی و رشد گیاهچه خرفه یک آزمایش برپایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل غلظت های صفر (شاهد)، ۱۵ ،۱۰ ،۵ و ۲۰ درصد عصاره آبی مریم گلی بود. نتایجنشان داد که بیشترین درصد ( ۶۹ درصد)، سرعت ( ۱۱ در روز) و شاخص( ۵۵ ) جوانه زنی در تیمار شاهد و کمترین درصد ۴۳ درصد) و سرعت ( ۷ در روز) و شاخص ( ۳۴ ) جوانه زنی از غلظت ۲۰ درصد عصاره حاصل گردید. طویل ترین ریشه چه )۳,۷ سانتی متر) و ساقه چه ( ۰,۲۱ سانتی متر) به ترتیب از تیمار شاهد و غلظت ۵درصد به دست آمدند. کوتاه ترین ریشه چه ) ۱,۳ سانتی متر) و ساقه چه ( ۰,۱۵ سانتی متر) از غلظت ۲۰ درصد عصاره به دست آمدند. با توجه به روند تغییرات طول ریشه ) چه و ساقه چه بیشترین ( ۲۱ ) و کمترین ( ۸,۹ ) نسبت طول ریشه چه به ساقه چه به ترتیب مربوط به غلظت های صفر و ۲۰ درصد عصاره آبی مریم گلی بود. بیشترین وزن تر گیاهچه ( ۲,۱ میلی گرم) از تیمار شاهد به دست آمد. با افزایش بیشتر غلظت وزن تر گیاهچه کاهش معنی دار نشان داد و در غلظت ۲۰ درصد به حداقل ( ۰,۹ میلی گرم) رسید