مقاله اثر عصاره شلغم بر قند و پروفایل لیپیدی در موش های صحرایی دیابتی شده با الوکسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۴۹۲ تا ۴۹۷ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره شلغم بر قند و پروفایل لیپیدی در موش های صحرایی دیابتی شده با الوکسان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موش های صحرایی دیابتی شده با الوکسان
مقاله چربی
مقاله دیابت
مقاله شلغم
مقاله قند خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری سامانی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضایی سیف اله
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین فرد نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان کوپایی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شلغم با نام علمی Brassica napus از قدیم در طب سنتی برای کاهش قند خون به کار می رفته است. از سوی دیگر شلغم اثر آنتی اکسیدانی دارد و بسیاری از گیاهانی که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هستند، در درمان بیماری دیابت موثر شناخته شده اند. بنابراین، در پژوهش حاضر اثر کاهش دهنده قند خون عصاره شغلم پخته و هم چنین تغییرات سوخت و سازی تری گلیسرید، کلسترول تام، کلسترول – HDL و کلسترول – LDL در موش های صحرایی دیابتی مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در پژوهش حاضر به صورت تجربی ۴۰ سر موش صحرایی نر با وزن ۲۵۰-۲۰۰ گرم به ۴ گروه ده تایی به صورت زیر تقسیم شدند: گروه شاهد (رژیم معمولی)، گروه کنترل دیابتی، گروه دیابتی دریافت کننده شلغم پخته و گروه دیابتی دریافت کننده گلی بن کلامید. موش ها با تزریق ۱۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن آلوکسان مونوهیدرات در سه روز پی در پی دیابتی شدند. موش های گروه سوم روزانه به مدت ۴ هفته، ۱۶ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن عصاره شلغم، به صورت خوراکی دریافت کردند. سپس موش ها را بیهوش کرده و از تمام گروه ها خون گیری به عمل آمد و فاکتورهای مورد نظر بررسی و با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنالیز واریانس مقایسه شدند.
یافته ها: یافته های به دست آمده از این بررسی نشان داد عصاره شلغم پخته میزان سرمی گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول و کلسترول – LDL را در موش های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل دیابتی به طور معنی داری کاهش، و میزان کلسترول – HDL را افزایش داد (P<0.05).
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان داد عصاره شلغم پخته در درمان بیماری دیابت موثر بوده و می تواند قند و چربی خون در موش های دیابتی را کاهش دهد.