مقاله اثر عصاره دانه های هویج (Daucus carota ssp.sativum) بر سطح سرمی نشانگرهای عملکرد کلیه و آنزیم های شاخص عملکرد کبد در مدل تجربی دیابت نوع I که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۷۰ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره دانه های هویج (Daucus carota ssp.sativum) بر سطح سرمی نشانگرهای عملکرد کلیه و آنزیم های شاخص عملکرد کبد در مدل تجربی دیابت نوع I
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه های هویج
مقاله دیابت ملیتوس
مقاله آنزیمهای کبدی
مقاله کلیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورابولی ایران
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر بنفشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به خواص آنتی اکسیدانی، آنتی هیپرگلیسمیک و آنتی هیپرلیپیدمیک عصاره دانه های گیاه هویج در دیابت ملیتوس برای بررسی عدم سمیت آن، در این مطالعه اثر این عصاره بر نشانگرهای عملکرد کلیه و آنزیم های شاخص عملکرد کبد در موش های صحرایی دیابتی بررسی شد.
مواد و روش ها: دیابت نوع Ι با تزریق استرپتوزوتوسین (۷۰ mg/kg, i.p) به موش های صحرائی نر القا شد. قبل از تزریق و ۵ روز بعد، خونگیری از موش های ناشتا، برای تعیین سطح سرمی گلوکز، آنزیم های کبدی (AST, ALT) و کراتینین، اوره و اسید اوریک انجام و حیواناتی که میزان گلوکز سرمی آن ها بیش از ۲۵۰ mg/dL بود دیابتی محسوب شدند و عصاره مذکور با دوزهای ۱۰۰ mg/kg، ۲۰۰ و 300 ، آب مقطر (۰٫۵ mL) و گلابین کلامید (۶۰۰ mg/kg) را روزانه به مدت ۳ و در طی ۱۴ روز به طور جداگانه به روش گاواژ دریافت نمودند. در پایان هر دوره، سنجش فاکتورهای مختلف سرم با کیت های مربوط با روش اسپکتروفتومتری انجام شد.
یافته ها: تجویز دوزهای مختلف عصاره به مدت ۳ و ۱۴ روز سبب افزایش سطح سرمی آنزیم های کبدی و نشانگرهای عملکرد کلیه نگردید. بعلاوه تجویز عصاره با دوز ۳۰۰ به مدت ۳ روز میزان اوره و در مدت ۱۴ روز مقدارکراتینین سرمی را بطور معنی دار کاهش داد. همچنین تجویز ۳ روزه دوزهای 100 mg/kg و ۳۰۰ عصاره مقدار AST و تجویز ۱۴ روزه دوز ۲۰۰ mg/kg عصاره مقدار ALT سرمی را بطور معنی دار کاهش داد.
نتیجه گیری: تجویز این عصاره برای کاهش عوارض دیابت نه تنها عوارض جانبی نامطلوب کبدی و کلیوی نداشت بلکه تا حدودی سبب بهبود عملکرد این اندامها نیز گردید.