مقاله اثر عصاره برگ گردو بر تغییرات ناحیه کمری خاجی نخاع شوکی جنین موش های صحرایی دیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۴۴۹ تا ۴۵۹ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره برگ گردو بر تغییرات ناحیه کمری خاجی نخاع شوکی جنین موش های صحرایی دیابتی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگ گردو
مقاله دیابت
مقاله نخاع شوکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاکسار ذبیح اله
جناب آقای / سرکار خانم: تجلی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیده سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دستگاه عصبی یکی از مهم ترین دستگاه هایی است که در اثر دیابت آسیب می بینند. هدف این مطالعه بررسی اثرات عصاره برگ گردو بر تغییرات ناحیه کمری خاجی نخاع شوکی جنین موش های صحرایی دیابتی بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی شانزده سر موش صحرایی ماده سالم به طور تصادفی به چهار گروه مساوی، کنترل، دیابتی، کنترل برگ گردو و درمان برگ گردو تقسیم شدند. برای دیابتی کردن موش ها از داروی استرپتوزوتوسین به صورت تزریق داخل صفاقی استفاده شد. هر چهار گروه با جفت گیری طبیعی باردار شدند و از روز اول بارداری عصاره برگ گردو با دوز ۲۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم را دریافت کردند. بعد از تشکیل سیستم عصبی در روزهای هجدهم و بیستم دوره بارداری روزانه دو قطعه از موش های مادر بیهوش شده و جنین های آنها خارج گشته و نمونه گیری از ناحیه کمری خاجی نخاع به عمل آمد و پس از به کار بردن تکنیک های بافت شناسی، پارامترهای بافتی مختلفی بررسی شدند. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: کاهش معنی داری در قطر عرضی و قطر عمودی نخاع و تعداد نورون های ماده خاکستری نخاع شوکی در روزهای ۱۸ و ۲۰ بارداری در گروه کنترل دیابتی نسبت به سایر گروه ها دیده شد (p<0.05). هم چنین تفاوت معنی داری در تعداد نورون های ماده سفید نخاع شوکی در روز ۱۸ بارداری مشاهده شد (p<0.05).
نتیجه گیری: برگ های گردو اثرات بهبود دهنده متعددی را در کنترل اختلالات متابولیک دیابتی بر روی سیستم اعصاب مرکزی جنین مادران باردار دارند.