مقاله اثر عصاره الکلی گیاه سیاه دانه بر دانسیته نورون های حرکتی آلفای نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۲۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره الکلی گیاه سیاه دانه بر دانسیته نورون های حرکتی آلفای نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش صحرایی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاه دانه
مقاله عصب سیاتیک
مقاله دژنراسیون
مقاله نورون های حرکتی آلفا
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: طهرانی پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی شهری ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کمپرسیون یا قطع عصب سیاتیک سبب القای مرگ نورونی در الفا موتونورون های نخاع می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره الکلی دانه گیاه سیاه دانه بر دانسیته نورون های حرکتی الفای شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش صحرایی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۲۴ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در چهار گروه کنترل (A)، کمپرسیون (B)، کمپرسیون+تیمار عصاره الکلی دانه سیاه دانه دوز (C) 75mg/kg و کمپرسیون+تیمارعصاره الکلی دانه سیاه دانه دوز (D) 50mg/kg قرار داده شدند. در گروه کنترل عضله در محل عصب سیاتیک بدون اسیب شکافته شد. در گروه های کمپرسیون و تیمار، عصب سیاتیک پای راست تحت کمپرسیون (۶۰ ثانیه) قرار گرفت. پس از ۲۸ روز با نمونه برداری از قطعات نخاعی L2-L4 و S1، S2 و S3 و برش های ۷ میکرونی سریال و رنگ امیزی با ابی تولوئیدین، نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع به روش دایسکتور شمارش شدند.
یافته ها: دانسیته نورونی در گروه کمپرسیون (۳۲±۶۵۰) نسبت به گروه کنترل (۲۴±۱۸۰۳) کاهش معنی داری داشت و در گروه های (۱۵۸۱±۴۷) C و (1543±۴۹) D دانسیته نورونی نسبت به گروه کمپرسیون افزایش معنی داری نشان داد (P<0.001).
نتیجه گیری: عصاره الکلی دانه سیاه دانه باعث افزایش دانسیته نورون های حرکتی الفا شاخ قدامی نخاع موش صحرایی پس از کمپرسیون عصب سیاتیک گردید.